kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

STATUT
STATUT STOWARZYSZENIA STOP KORUPCJI

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

•  Stowarzyszenie STOP KORUPCJI jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

•  Stowarzyszenie STOP KORUPCJI , zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr.20, póz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

•  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

•  Stowarzyszenie do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również poza granicami Rzeczypospolitej Polski, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

•  Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych
i międzynarodowych.

•  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

•  Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

•  Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole.

•  Stowarzyszenie może powoływać Pełnomocników Stowarzyszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§2

Celem działania Stowarzyszenia jest:

•  Przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i naruszania prawa,

•  Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych,

•  Propagowanie uczciwości w życiu publicznym i prywatnym,

•  Kształtowanie etycznych wzorców i postaw,

•  Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

•  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

•  Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

•  Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

•  Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

§3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

•  Organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

•  Prowadzenie działalności wydawniczej,

•  Prowadzenie działalności edukacyjnej,

•  Prowadzenie szkoleń,

•  Prowadzenie prac badawczych,

•  Organizowanie imprez publicznych, wystaw, odczytów oraz prowadzenie innych form propagujących działalność Stowarzyszenia,

•  Doradztwo i pomoc organizacyjno-techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie.

•  Prowadzenie akcji informacyjnych,

•  Współpracę z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej,

•  Współprace z organizacjami pozarządowymi,

•  Współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi,

•  Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

•  Członków Zwyczajnych,

•  Członków Wspierających,

•  Członków Honorowych.

§5

•  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:

•  złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata,

•  podjęciu uchwały przez Zarząd Krajowy zwany dalej "Zarządem" o przyjęciu wstępującego
w poczet Członków Zwyczajnych.

§6

•  Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.

•  Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

•  O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§7

•  Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny
w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

•  Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§8

Członek Zwyczajny i Honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:

•  uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

•  korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową,

•  zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,

•  współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

•  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.

§9

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

•  aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jej celów i programu,

•  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

•  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§10

•  Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 8, może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

•  Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§11

•  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

•  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

•  utraty zdolności do czynności prawnych,

•  skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

•  wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,

•  pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przez Zarząd,

•  pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

•  W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3, 4, 5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§12

•  Władzami Stowarzyszenia są:

•  Walne Zgromadzenie Członków,

•  Zarząd Krajowy,

•  Komisja Rewizyjna.

•  Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą delegaci wybierani spośród członków Stowarzyszenia w sposób określonych w dalszej części Statutu.

•  Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków określa Zarząd.

•  Kadencja Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

•  Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

•  Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

•  Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 statutowej liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu, do którego został wybrany.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 13

•  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd.

•  Walne Zgromadzenie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

•  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływany raz na trzy lata.

•  O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia uczestników, co najmniej na 20 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków, a materiały i sprawozdania przesyła na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§14

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są prawomocne przy obecności:

•  w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

•  w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§15

•  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym:

•  Członkowie Stowarzyszenia (Delegaci),

•  Członkowie Honorowi,

•  Członkowie Władz.

•  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem doradczym:

•  Przedstawiciele Członków Wspierających,

•  Zaproszeni goście.

•  Delegaci na Walne Zgromadzenie Członków wybierani są według klucza ustalonego każdorazowo przez Zarząd.

§16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

•  Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia,

•  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz Stowarzyszenia,

•  Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

•  Wybór:

•  Zarządu Krajowego,

•  Komisji Rewizyjnej.

•  Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

•  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,

•  Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.

§17

•  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

•  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

•  Do delegatów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków §16 stosuje się odpowiednio.

 

Zarząd Krajowy

§18

•  Zarząd Krajowy jest organem reprezentującym Stowarzyszenie.

•  Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

•  Zarząd składa się od 5 do 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.

•  W skład Zarządu wchodzą:

•  Prezes,

•  Wiceprezes,

•  Sekretarz Generalny,

•  Skarbnik,

•  Członkowie Zarządu.

§19

•  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub trzech innych członków Zarządu.

•  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

•  Posiedzenia Zarządu są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej połowa jego członków.

•  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

§20

Do kompetencji Zarządu należy:

•  Nadawanie godności Członka Honorowego,

•  Powoływanie i zawieszanie pełnomocników Stowarzyszenia,

•  Powoływanie i rozwiązywanie Klubów Stowarzyszenia,

•  Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,

•  Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

•  Określanie zasad wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Członków,

•  Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu,

•  Bieżąca analiza pracy Stowarzyszenia,

•  Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami,

•  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

•  Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,

•  Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

•  Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§21

•  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.

•  Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.

•  Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

•  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

•  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

•  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

•  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

•  Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

•  Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu,

•  Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,

•  Opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

•  Dokonywanie wykładni Statutu.

 

Pełnomocnicy Stowarzyszenia

§23

•  Zarząd dla realizacji celów statutowych powołuje i odwołuje Pełnomocników Stowarzyszenia.

•  Terenem działania Pełnomocnika może być: dzielnica, gmina, powiat, województwo.

•  Teren działania Pełnomocnika określa uchwałą Zarząd.

•  Pełnomocnikiem Stowarzyszenia może być tylko i wyłącznie członek Stowarzyszenia.

 

Klub Stop Korupcji

§24

•  Zarząd Krajowy może wyrazić zgodę lub ją cofnąć na działanie Klubu Stop Korupcji zwanego dalej "Klubem Stowarzyszenia".

•  Terenem działania Klubu Stowarzyszenia może być: wyższa uczelnia, dzielnica, gmina, powiat, województwo.

•  Teren działania Klubu Stowarzyszenia określa uchwałą Zarząd.

•  Pracą Klubu Stowarzyszenia kieruje powoływany przez Zarząd Prezes.

•  Prezesem Klubu Stowarzyszenia może być osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

•  Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

•  Na fundusze składają się: składki członkowskie; dochody z nieruchomości i ruchomości, praw majątkowych; dotacje i subwencje; darowizny.

•  Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych wymagane są podpisy Prezesa lub pięciu członków Zarządu łącznie.

•  Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń w sprawach niemajątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub pięciu członków Zarządu łącznie.

•  Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".

•  Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

•  Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

•  Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§27

•  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

•  W razie podjęcia takiej uchwały Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.