kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 


STOP BEZKARNOŚCI POLITYKÓW!W maju br. stowarzyszenie Stop Korupcji zleciło odpłatnie jednej z opolskich kancelarii prawniczych przygotowanie opinii prawnej nt. odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych - skazanych prawomocnymi wyrokami sądu - za szkody wyrządzone na mieniu publicznym. Tym samym stowarzyszenie Stop Korupcji rozpoczyna społeczną kampanię "STOP BEZKARNOŚCI POLITYKÓW " mającą doprowadzić do zaostrzenia kar dla funkcjonariuszy publicznych popełniających przestępstwa korupcyjne . Aby tak się jednak stało konieczne jest najpierw uruchomienie lawiny pozwów przeciwko aferzystom w opolskiem aferze ratuszowej i odpowiedź na pytanie o granice i zakres odpowiedzialności prawnej "przestępców w białych kołnierzykach" na ob owiązującym gruncie prawnym.

1 lipca 2005 r. przedmiotowa opinia prawna została przekazana Prezydentowi Miasta Opola Ryszardowi Zembaczyńskiemu. Stop Korupcji stoi na stanowisku, że OBOWIĄZKIEM gminy poszkodowanej działalnością przestępczą skorumpowanych polityków jest dochodzenie wszelkimi możliwymi sposobami odszkodowań na drodze cywilnej od aferzystów. W związku z powyższym gmina Opola w obecnym stanie prawnym może:

  1. Wystąpić z powództwem adhezyjnym w tzw. II odsłonie afery ratuszowej (niestety nie jest to już możliwe w obecnie toczącym się procesie karnym). Gmina Opole występowałaby w nowym procesie jako oskarżyciel posiłkowy.
  2. Wystąpić z powództwami na drodze cywilnej w stosunku do prawomocnie skazanych funkcjonariuszy publicznych w procesach karnych.
  3. Pociągnąć do odpowiedzialności karnej Sojusz Lewicy Demokratycznej w oparciu o przepisy UOKPP * w zakresie i na warunkach w niej wymienionych, po prawomocnym skazaniu osoby działającej w imieniu lub w interesie partii politycznej jako podmiotu zbiorowego. Taki proces byłby pierwszym precedensowym procesem w historii III RP. Byłaby to realna odpowiedź na pytanie o odpowiedzialność partii politycznych, które delegują na stanowiska publiczne osoby dopuszczajace się przestępstw i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności.

* USTAWA z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Stop Korupcji przekazało Prezydentowi Miasta Opola przedmiotową opinię prawną. Jednocześnie zwrócili ś my się do kolejnych prawników o dalsze poszukiwanie skutecznych dróg dochodzenia przez mieszkańców Opola (tj. gminę) swoich roszczeń. Nie ma bowiem społecznej zgody na to, że skazani prawomocnymi wyrokami sądu politycy - odpowiedzialni za afery łapówkarskie i ogromne szkody materialne wyrządzone w majątku gminy Opole - po zapłaceniu niewielkich grzywien nie odpowiadali na drodze cywilnej za swoje czyny.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu Krajowego
stowarzyszenia Stop KorupcjiZachęcamy prawników, polityków, dziennikarzy i wszytskich zainteresowanych do dyskusji nt. problemu odpowiedzialności polityków za szkody na mieniu publicznym. Nadesłane opinie będziemy w tym dziale prezentować. Czekamy na listy: biuro@stopkorupcji.org.pl

 

Pliki do pobrania - stan prawny na dzień 1 lipca 2005 r.

  1. Opinia prawna - 14.06
  2. Opinia uzupełniajaca
  3. Przegląd orzecznictwa
  4. Opinia prawna - 15.07
  5. Ekspertyza prawna - 09.08

 

 

Przeczytaj także:

Aferzysto, zapłać za łapówki
4 sierpnia 2005 r.
Opole ma szanse zapisać się w annałach walki z korupcją. Tutejsze władze chcą się domagać odszkodowania od byłych notabli samorządowych, którzy brali łapówki.


Dobry przykład z Opola
4 sierpnia 2005 r.
Ekspertyza przygotowana przy okazji afery korupcyjnej we władzach Opola głosi, że instytucje publiczne mają prawo domagać się odszkodowań od swoich urzędników, którzy brali łapówki. To przełomowe stanowisko, które może ułatwić walkę z korupcją.

 

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.