kontakt
Stop Korupcji aktualności dokumenty
strona główna

 

Korupcja rządów
Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji


Z przewodnika po książce:
"Nasze poglądy są zdecydowane - twierdzą Autorzy - mamy nadzieję, że zarówno zwolennicy otwarcia na świat, jak i jego przeciwnicy, czyli antyglobaliści, znajdą w tej książce wiele tez, z którymi nie będą chcieli się zgodzić. Pierwsi jednak będą mogli poszukiwać tu empirycznego potwierdzenia swych przekonanń, drudzy natomiast - analizy, które być może zachęcą ich do ponownego przemyślenia poglądów. Być może zgodzą się, że zamiast otwarcia na globalizację oraz kroków na rzecz podniesienia jakości rządów może zaistnieć jedynie błędne koło rozkładu gospodarki i państwa, że globalizacja nie jest wyścigiem ku przepaści, polityka antyglobalizacyjna zaś może nas do niej doprowadzić, że strach przed globalizacją wynika z obawy przed zmianami związanymi z modernizacją oraz że państwo nie musi być bezsilne wobec imperatywów globalizacji, lecz przeciwnie - stanowi klucz do dobrobytu."


Spis treści Słowo wstępne
Rozdział 1.
Wprowadzenie: globalizacja, rządy, korupcja
* Korupcja jako rozstrzygający problem współczesności
* Nowe myślenie o rozwoju gospodarczym
* Korupcja a rosnące znaczenie państwa w obliczu globalizacji
* Korupcja, klimat gospodarowania a globalizacja
* "Inteligentne" państwo wobec zjawiska korupcji
* Kraje pokomunistyczne najlepszą ilustracją problemu
* Przewodnik po książce

Rozdział 2.
Specyfika współczesnej fali globalizacji
* Globalizacja współczesna tendencją bez precedensu w historii
* Integracja ekonomiczna: pierwsza fala globalizacji a obecne przemiany
* Dwie czy trzy fale globalizacji?
* Przepływy kapitału w pierwszej i drugiej gospodarce globalnej
* Handel: dziś i w okresie pierwszej globalizacji
* Przyspieszenie integracji globalnej: ostatnia dekada XX wieku
* Nowy podział pracy: zwrot ku wyrobom uprzemysłowionym, globalizacja sieci produkcji i dystrybucji
* Podsumowanie

Rozdział 3.
"Siostry z Bretton Woods": obecna fala globalizacji jako wynik reakcji politycznej na deglobalizację
* Międzynarodowy Fundusz Walutowy
* Bank Światowy
* Światowa Organizacja Handlu
* Wkład instytucji wielostronnych do globalizacji: otwarcie gospodarcze krajów rozwijających się i pokomunistycznych
* Technologiczne podstawy przemian: rewolucja informatyczna
* Podsumowanie

Rozdział 4.
Czy globalizacja jest "wyścigiem ku przepaści"?
* Antyglobalizm a antyamerykanizm: strach przed modernizacją?
* Teza o "wyścigu ku przepaści", jej słabości konceptualne i brak podstaw empirycznych
* Globalizacja a wzrost gospodarczy
* Podstawy instytucjonalne kapitalizmu: globalizacja a demokracja
* Zamiast podsumowania

Rozdział 5.
Państwo narodowe w warunkach globalizacji: kluczowy problem jakości rządów
* Globalizacja: "zagęszczenie" zewnętrznej przestrzeni działania państwa
* Aktorzy w globalnej grze i stosunki między nimi
* Ewolucja państwa narodowego: rynek i demokracja
* Rola państwa: zachowane znaczenie i przemiana funkcji
* Państwo w procesie pokomunistycznej transformacji
* Czynniki decydujące o sukcesie państwa w układzie globalnym
* Wnioski

Rozdział 6.
Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji: kluczowy problem jakości rządów
* Nierządność w organizacji a korupcja
* Stan sfery publicznej: "łupieżcza ręka polityki"
* Korupcja w społeczeństwach pokomunistycznych a przejście ustrojowe
* Państwa pokomunistyczne: różnice i podobieństwa
* Indeks postrzegania korupcji
* Korupcja a postęp przemian ustrojowych
* Zaniedbany obszar: zawłaszczenie państwa i kryminalizacja gospodarki
* Wnioski

Rozdział 7.
Włączanie się państw pokomunistycznych w układ globalny: geopolityka, strategie, wyniki
* Integracja ekonomiczna: wzrost gospodarczy i handel zagraniczny
* Geopolityczne ograniczenia strategii globalizacyjnych
* Regionalne platformy włączenia się w nurt globalizacji gospodarczej: dlaczego droga przez Brukselę jest lepsza niż droga przez Moskwę?
* Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza: niebezpieczeństwa integracji "Południe-Południe"
* Unia Europejska: korzyści z integracji "Północ-Południe"
* Integracja europejska a wzrost gospodarczy
* Uwaga podsumowująca
* Korupcja, reformy strukturalne a globalizacja
* Stopień globalizacji i konkurencyjność w gospodarce globalnej
* Warunki podjęcia działalności gospodarczej
* Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a korupcja
* Wnioski

Rozdział 8.
Strategiczne wybory polityczne w procesie przejścia ustrojowego a sprawność rządzenia
* Radykalne czy stopniowe podejście do reform gospodarczych?
* Istota przejścia do ustroju liberalno-demokratycznego
* Ustrój liberalno-demokratyczny w praktyce krajów pokomunistycznych
* Konstytucja, ustrój polityczny, system wyborczy
* System amerykański: niewykorzystana lekcja?
* System prezydencki i półprezydencki a wyjście z komunizmu
* Wybór rodzaju rządów w krajach pokomunistycznych
* Ordynacje wyborcze i formy rządu parlamentarnego
* Ordynacja wyborca a korupcja: państwa pokomunistyczne przed wyborem
* Wnioski

Rozdział 9.
Potrzeba "inteligentnego" państwa
* "Inteligentne" państwo
* Zdolność państwa do działania strategicznego a etyka
* Administracja publiczna a polityka
* Zarządzanie w administracji a zarządzanie firmą: mechanizm konkurencji w zarządzaniu sferą publiczną
* Administracja otwarta: czyli jak zwiększyć wydolność informacyjną administracji bez utraty jej tradycyjnych wartości?
* Administracja wobec czynnika kulturowego
* Źródła zakłóceń funkcjonowania administracji i państwa a proces przejścia ustrojowego
* "Inteligentne" państwo: spirala cnoty i spirala występku w polityce
* Wnioski

Podsumowanie: najważniejsze obserwacje i wnioski
Bibliografia

O Autorach
Antoni Z. Kamiński - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Doktoryzował się i habilitował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu prac z problematyki instytucji polityczno-gospodarczych, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Otrzymał nagrody im. Stanisława Ossowskiego (1976) oraz im. Ludwika Krzywickiego (1977). Wykładał w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Japonii, Chinach, na Ukrainie i Białorusi.

Bartłomiej Kamiński - doktoryzował się i habilitował na Wydziale Ekonomii Uniwerytetu Warszawskiego, był tam wykładowcą. Od 1984 roku profesor Department of Government and Politics University of Maryland. Od lat związany z Bankiem Światowym, zajmuje się głównie badaniami i doradztwem w sprawach handlu i inwestycji międzynarodowych. Autor wielu prac temu poświęconych, a także integracji regionalnej i globalnej. Nad tym ostatnim zagadnieniem pracował już w latach 1978-1981 jako współautor (z Markiem Okólskim) serii książek.

Wydawca:
Instytut Studiów Politycznych PAN,
Wydawnictwo TRIO
Warszawa 2004, format 20*14,5 cm, s.292

ISBN: 83-88542-88-5
Cena: 36 PLN

 

Created by   e-production
e-production wspiera działania na rzecz przejrzystości w biznesie
prowadząc portal Stowarzyszenia Stop Korupcji.
© 2003-2005 e-production All Rights Reserved.